2019-11-20 10:29:00

Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin yürütücü ya da araştırmacı olarak yer aldıkları projeler, çeşitli kurumlarca desteklenmeye hak kazandılar.

Doç. Dr. Burak UZAL’ın yürütücüsü olduğu “Doğal Hammadde Olarak Leonarditten Elde Edilen Eko-Verimli Süper akışkanlaştırıcı Katkı Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Bunların Çimento Esaslı Sistemlerle Uyumluluğu” isimli proje TÜBİTAK (1001) tarafından desteklenmeye layık görülmüştür. Projede, günümüz beton teknolojisinin sürdürülebilir gelişiminde önemli bir role sahip olan ve kullanımı yaygınlaşmış olan yüksek oranda su azaltıcı (süperakışkanlaştırıcı) kimyasal katkı maddelerine doğal ve yerli hammaddelerden elde edilecek eko-verimli alternatiflerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Hali hazırda kullanılmakta olan süperakışkanlaştırıcı kimyasalların tamamı üretimi ülkemizde gerçekleşse bile ithal hammadde gerektirmekte ve üretimlerinde kullanılan yüksek enerji tüketimleri nedeniyle eko-verimli malzemeler olarak sayılmamaktadırlar. Gerçekleştirilecek projede kömür maden sahaları etrafında kalorifik değeri olmayan ve mineralimsi hammadde olarak leonarditlerden çimento esaslı malzemeler için eko-verimli süperakışkanlaştırıcı kimyasal katkı maddelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede hem leonarditlerin ekonomiye kazandırılması hem de beton kimyasal katkıları üretimi için gerekli hammaddelerin yerli kaynaklardan elde edilir hale getirilmesi öngörülmektedir.

Doç. Dr. Niğmet UZAL’ın yürütücüsü olduğu “Evsel Atıksulardan Enerji, Nütrient ve Su Geri Kazanımınında Yenilikçi Hibrit Bir Membran Proses Geliştirilmesi” isimli proje TÜBİTAK (1001) tarafından desteklenmeye layık görülmüştür. Ülkemizin çok yakın bir gelecekte yüz yüze olacağı bilimsel verilerle de desteklenen su kıtlığı sorununa çözüm alternatiflerinin başında gelen atıksuların yeniden kullanımına olanak sağlayan bir proses geliştirilmesi hedefinde olan bu proje, mevcut atıksu tesislerinin modifikasyonu yada yenilikçi tesisler kurulması aşamasında yol gösterici nitelikte bir projedir. Bu projede evsel atıksudan enerji, nütrient ve organik madde geri kazanımının maksimize edilerek elde edilen faydanın artırılması için geliştirilecek prosesler ile ülke ekonomisine yük getirmek yerine yasal zorunlulukları da rahatlıkla sağlayabilen kendi kendine yetebilen yenilikçi arıtma tesisleri geliştirilmesine önemli katkılar sağlanacaktır. Geliştirilecek ve optimize edilecek olan yenilikçi hibrit evsel atıksu arıtma prosesi bu konuda kamu veya özel sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlara (arıtım ve tasarım firmaları, belediyeler, araştırma kurumları ve üniversiteler) yol gösterici niteliğinde olacaktır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek veriler ile ülkemiz için oldukça fazla sayıda ve yüksek enerji maliyetleri nedeni ile çalıştırılamayan atıksu arıtma tesislerinde yapılması planlanacak önlem ve uygulamalara örnek teşkil edecektir.

Doç. Dr. Müge AKIN’ın yürütücüsü olduğu “Doğal Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Çoklu Karar Mekanizmaları ile İrdelenmesi” adlı proje UDAP tarafından; ve araştırmacısı olduğu “Farklı Yöntemler ile Laboratuvar Ortamında Modellenerek İyileştirilen Organik Zeminlerin Nümerik Yöntemlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi” adlı proje ise TÜBİTAK (1001) tarafından desteklenmeye layık görülmüştür.